Gymnasieskolans introduktionsutbildningar - Anordnande, mottagande och antagning

Webbutbildning den 24 maj 2022

Gymnasieskolans introduktionsutbildningar - anordnande, mottagande och antagning

Webbutbildning den 24 maj 2022

IM-programmen ska erbjudas för de ungdomar som är obehöriga till de nationella programmen i gymnasieskolan. Både kommunala och fristående gymnasieskolor anordnar dessa utbildningar.

Bestämmelserna om anordnande, erbjudande, mottagande och antagning, liksom syfte och innehåll, skiljer sig åt för de olika introduktionsutbildningarna. Vid denna utbildning kommer vi att lotsa er genom regelverket kring detta.

Utbildningen riktar sig till dig som är beslutsfattare, handläggare, rektor, skolchef eller studie- och yrkesvägledare, och inom ramen för ditt uppdrag fattar beslut om anordnande av utbildningar, hanterar sökande elever, hanterar ersättningar eller antagning och mottagande av elever till IM-utbildningar.

Följande delar kommer gås igenom:

  • Syfte och innehåll - anordnande av de olika IM-utbildningarna
  • IM som anordnas för enskild elev respektive för grupp av elever
  • Överenskommelse med hemkommunen, bidrag och ersättning
  • Mottagandebeslut
  • Beslut om antagning och placering
  • Sökande som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp
  • Information och uppgifter om elev från avlämnande skola
  • Elevens rätt att påbörja och fullfölja introduktionsutbildning
  • Utbildningsplan och individuell studieplan

Det ges ordentligt med utrymme för frågor och diskussioner.

Ni är varmt välkomna att inkomma med frågor redan inför utbildningen.

Föreläsare: Charlott Rydén

Datum och tid: 24 maj 2022, kl. 9:30-15:00.

Pris: 3 250 kr exkl moms.

Erbjudande: Anmäl 4 betala för 3!

Anmälan sker på e-post till [email protected]

Ange föreläsningens namn, vilka personer som kommer samt skola/kommun och kontaktuppgifter (adress, tel. och e-post). Glöm inte fakturaadress och fakturareferens! Anmälan är bindande. Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in evenemanget om för få personer är anmälda.


Din föreläsare


Charlotte Rydén
Charlotte Rydén

Vanligt förekommande frågor


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Börja nu!