Överförmyndarnyheter 2022

Årets absolut nödvändigaste kurs för alla som arbetar med överförmyndarverksamhet

Välkomna till överförmyndarnyheter 2022

För fjortonde året i rad håller Wallgren Juridik denna populära kompetenshöjande utbildning för överförmyndare och alla andra berörda såsom ledamöter i överförmyndarnämnder och givetvis också tjänstemän. Som värdar för kursen står Jan och Eva Wallgren. Tillsammans har de över 50 års erfarenhet av arbete på ett överförmyndarkontor. Jan Wallgren är en av författarna till Överförmyndarpraktikan, författare till Gode Mannens ABC samt medförfattare till handboken för tingsrätterna i överförmyndarärenden, God man, förvaltare och förmyndare samt kommentarer till anhörigbehörighet och framtidsfullmakter. Vi har både juridiken och praktiken. Vi kan sätta in rättsfall och andra nyheter i sitt sammanhang och förklara hur de påverkar den dagliga verksamheten.

Denna gång kommer man kunna delta på webben genom att vi kör s.k hybridmöten i Karlstad och i Umeå. Därutöver ett avslutande uppsamlingsheat med utbildning enbart via digital plattform. I övrigt blir det live (se dock reservation nedan).

Nyheter. Domstolarna och JO har som vanligt varit på bettet under 2021. Efter den här genomgången av nya domstolsavgöranden, JO-beslut, lagförarbeten mm är åhöraren ”up to date” inom överförmyndarjuridiken. En uppdaterad överförmyndare är en bra överförmyndare. Även denna gång har vi sorterat rättsfallen i olika ämnesområden. Presentationen av respektive område kommer att inledas med en kortare genomgång av regelverket och följas av de nya rättsfallen. Det bör röra sig om i runda slängar drygt 100 rättsfall som kommer att behandlas mer eller mindre ingående.

I dagsläget finns rättsfall på följande områden:

 • Anordnande av godmanskap och förvaltarskap
 • Arvode och kostnadsersättning
 • Byte av ställföreträdare
 • Entledigande av ställföreträdare
 • Fastighetsförsäljning
 • Handläggningstider
 • Interimistiska ställföreträdarskap
 • Jämkning
 • Klagomål mot ställföreträdare
 • Kontrollerad förvaltning
 • Länsstyrelsens inspektioner
 • Medförmyndare
 • Offentlighet- och sekretess
 • Omfattningen av ställföreträdarskap
 • Principen om minsta ingripande åtgärd
 • Processuella frågor
 • Rekrytering av ställföreträdare
 • Samtycke till ställföreträdarskap
 • Samtycke till ställföreträdaren vid rättshandling
 • Ställföreträdarens lämplighet
 • Ställföreträdares behörighet
 • Upphörande av ställföreträdarskap
 • Utlämnande av handlingar
 • Uttagsmedgivande
 • Vitesärenden
 • Denna lista kommer förstås att fyllas på under hösten och vintern.

Därutöver skall förstås Ställföreträdarutredningen synas i sömmarna. Lite beroende av hur långt lagstiftningsprocessen kommit när det är kursdags, skall vi gå igenom följande:

Lagförslaget
Konsekvenser
Kostnader
Handläggning (processer, checklistor)
Dokumentation (mallar, blanketter)

Om det finns en proposition framme när kurserna går av stapeln kommer mer krut att läggas på den nya lagstiftningen enligt ovan. Om så inte är fallet behandlas de två sistnämnda punkterna mer översiktligt.

Pris

Kursavgift för liveevent 3 200 kr (exkl. moms). I avgiften ingår dokumentation, lunch och kaffe. Eventuellt boende bokas av konferensdeltagaren själv och ingår inte i konferensavgiften. Kursavgift för deltagande på webben 2 200 kr (exkl. moms).

För vem

Kursen riktar sig till alla som jobbar med överförmyndarfrågor, såsom handläggare, nämndsledamöter, ensamma överförmyndare och kommunjurister. Kursen riktar sig också till tjänstemän hos länsstyrelsen som handlägger överförmyndarfrågor.

Dokumentation och länk

Deltagarna på liveevent kommer att erhålla åhörarkopior och som vanligt en fyllig dokumentation digitalt (via en länk som skickas till varje deltagare med epost). Deltagare som medverkar på webben får en fyllig dokumentation digitalt (via en länk som skickas till varje deltagare med epost) samt länk till själva mötet. Utskick sker en vecka i förväg.

Kurstillfällen 2022

25 januari 2022, Hotell ScandicStar Lund

28 januari 2022, Hotell Högland, Nässjö.

1 februari 2022, Hotell Riverton, Göteborg.

3 februari 2022, CCC Karlstad.

3 februari 2022 (Karlstad), medverkan på webben.

8 februari 2022, Quality Hotel Winn, Haninge.

10 februari 2022, Folkets hus, Umeå

10 februari 2022 (Umeå), medverkan på webben.

25 februari 2022 digitalt på webben.¨

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kursen börjar kl 09.30 (kaffe från kl 09.00 på live-eventen) och avslutas kl 16.00

Sista anmälningsdag: Onsdagen den 15 december 2021.

Bekräftelse sänds via e-post efter anmälan.

Anmälan

Anmälan sker till e-postadress [email protected] med angivande av:

• Kurstillfälle:
• Namn på deltagare:
• Deltagares telefonnummer:
• Deltagares e-postadress:
• Kommun (eller annan organisation):
• Faktureringsadress:

Arrangören förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare. Om smittskyddsläget kräver kan kursen komma att hållas enbart på webben på samma datum och tid. Om kursen hålls på webben är priset 2 200 kr + moms. Dokumentationen kommer då endast att erhållas i digital form. Antalet deltagare är begränsat. Fri avanmälan t o m 15 december 2021. Anmälan är därefter bindande men kan överlåtas på annan person.


Din föreläsare


Jan Wallgren
Jan Wallgren

Kursledare och föreläsare är Jan Wallgren, jurist i Skövde kommun och chef för samverkansorganisationen ÖiS (Överförmyndare i Samverkan). Jan Wallgren är Sveriges ledande expert i praktisk överförmyndarjuridik och landets mest rutinerade utbildare av gode män och överförmyndare.


Utbildningens innehåll


  First Section
Tillgänglig i dagar
dagar efter du registrera dig

Vanligt förekommande frågor


Vad kostar utbildningen?
Kursavgift för liveevent 3 200 kr (exkl. moms). I avgiften ingår dokumentation, lunch och kaffe. Eventuellt boende bokas av konferensdeltagaren själv och ingår inte i konferensavgiften. Kursavgift för deltagande på webben 2 200 kr (exkl. moms).
För vem riktar sig kursen?
Kursen riktar sig till alla som jobbar med överförmyndarfrågor, såsom handläggare, nämndsledamöter, ensamma överförmyndare och kommunjurister. Kursen riktar sig också till tjänstemän hos länsstyrelsen som handlägger överförmyndarfrågor.
Hur anmäler jag mig?
Anmäl dig genom att maila [email protected] Sista anmälningsdag: Onsdagen den 15 december 2021.

Kursen är ej öppen för registrering