Sekretess inom hälso- och sjukvården - En introduktion

Författare: Ann-Charlotte Landelius

Frågor som rör offentlighet och sekretess kommer alla som är verksamma inom hälso- och sjukvården mer eller mindre i kontakt med. Ofta upplevs reglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen som komplicerade och svåra att tillämpa. Ambitionen med denna bok är att presentera reglerna på ett enkelt och överskådligt sätt. Avsikten är att även icke juridisk utbildade personer, utan större svårigheter ska kunna se vilka olika regler som gäller och hur man kan tillämpa dessa. I boken behandlas, förutom offentlighet och sekretess inom offentligt bedriven hälso- och sjukvård, även vad som gäller inom den enskilda hälso- och sjukvården.

Eftersom patientdatalagen är av stor betydelse, behandlas även de delar av lagen som rör offentlighet och sekretess. Slutligen berörs i boken också, i vilken utsträckning som uppgifter rörande hälso- och sjukvårdspersonalen kan omfattas av sekretess. För att underlätta förståelsen illustreras framställningen med referat av JO-utlåtanden och rättsfall. Boken vänder sig till olika yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården, såsom verksamhetschefer, administratörer, läkare, sjuksköterskor m.m. Boken är dessutom tänkt att kunna användas som lärobok vid olika utbildningar med anknytning till hälso- och sjukvården.

Författare: Ann-Charlotte Landelius
ISBN: 9789144057019
Utgivningsår: 2010
Artikelnummer: 33535-01
Upplaga: Första
Sidantal: 142


Börja nu!